Strategische communicatie HLZ Min. VWS

Awareness is gevraagd om een communicatiestrategie op te stellen en uit te voeren voor de strategische communicatie over de Hervorming van de Langdurige Zorg (HLZ).

Achtergrond
In 2014 bereidde het kabinet nieuwe wetten en wetswijzingen voor die zorgen voor een grote verandering in de organisatie van de Langdurige Zorg. Dit betreft ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurige psychische problemen. Het doel van de verandering is om de zorg ook voor toekomstige generaties betaalbaar te houden door onder meer participatie en decentralisatie.

Het speelveld van stakeholders in de wetswijziging voor Langdurige Zorg was complex. Doelgroepen zijn onder andere patiënten- en cliënten(organisaties), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten. De belangen van deze doelgroepen lopen erg uiteen.

Zorginstanties wilden invloed uitoefenen op de wetswijzigingen. Gemeenten wilden duidelijkheid over de overheveling van de zorgplicht en de daarmee gepaard gaande financiering. Dit zorgde, lopende het proces, voor nieuwe inzichten en aanpassingen in de concept wetswijzigingen. Aan de andere kant was het al lange tijd duidelijk dat er iets zou gaan veranderen en wilden patiënten hierover vroegtijdig duidelijkheid. Het beleid van de Rijksoverheid is echter dat er pas publiekelijk gecommuniceerd mag worden als het beleid is aanvaard. Dit zorgde voor een spagaat.

Daarbij was het streven om het proces van wetswijziging en de communicatie daarover binnen één jaar te realiseren. Het tijdpad voor publiekscommunicatie was daarmee zeer krap.

Aanpak
Specifiek was de inzet van Awareness gericht op:

 • Het informeren van de zorginstanties
 • Het faciliteren van publiekscommunicatie vanuit die zorginstanties naar (bij hen bekende) patiënten
 • Het inrichten van de publiekscommunicatie vanuit het Rijk naar burgers

Behaalde resultaten

 • Themadossier op rijksoverheid.nl met relevante informatie voor alle inwoners van Nederland.
 • Besloten website voor stakeholders waarop kennis en informatie (goede voorbeelden, halfproducten zoals brochures, sets Q&A’s, infographics in een toolkit) worden gedeeld.
 • Gemeenten zijn doordrongen van de noodzaak van een grondige voorbereiding en tijdige inzet van cliëntcommunicatie over Langdurige Zorg.
 • Goede betrokkenheid van alle stakeholders.
 • (Multimediale) publiekscampagne, gezamenlijk gelanceerd door de stakeholders in aanwezigheid van de pers.

Opgeleverde middelen

 • Organisatie van een maandelijks overleg voor koepelorganisaties uit de zorg en met gemeenten, waarin informatie over de voortgang van het project werd uitgewisseld.
 • Opzet van een besloten webbased uitwisselings-informatiesysteem (extranet) voor uitwisseling van informatie met stakeholders uit het veld (professionals).
 • Opzet en invulling van het webdossier Langdurige Zorg op rijksoverheid.nl met links naar nuttige sites en fora (doelgroep: burgers)
 • Productie van middelen voor het delen van beleids- en procesinformatie op diverse bijeenkomsten met cliëntenorganisaties, gemeenten en andere stakeholders.
 • Ontwikkeling van een basis communicatiepakket voor publiekscommunicatie door zorginstanties en gemeenten.
 • Ontwerp en begeleiding van de uitvoering van een publiekscampagne over de veranderingen in de Langdurige Zorg. Hierbij maakten we gebruik van landelijke tv- en radiospots, social media en printadvertenties in landelijke media en huis-aan-huisbladen.