Strategische communicatie Deltapoort

Awareness heeft de strategische communicatie voor Deltapoort verzorgd, een samenwerkingsverband van het Rijk, andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Achtergronden

Logo deltapoort

Binnen de Zuidvleugel behoort Deltapoort – de zuidoostelijke toegang tot de Zuidvleugel van de Randstad – tot de meest dynamische gebieden. De stedelijke en economische functies in het gebied groeien, maar de ontwikkelingen staan te veel op zichzelf en gaan ten koste van de leefkwaliteit. Verstedelijking en uitbreiding van bedrijvigheid aan de ene kant, vereisen bruikbaar en bereikbaar groen aan de andere kant. In de periode 2010- 2012 werd er gewerkt aan twee agenda’s, die nauw met elkaar verbonden zijn:

  • Op bovenregionaal niveau aan een Integraal Uitvoeringskader voor het programma Deltapoort.
  • Op regionaal niveau aan de integrale gebiedsontwikkeling van Oost IJsselmonde (Integrale Gebiedsvisie).
Aanpak

Folder DeltapoortAwareness is door de Stuurgroep Deltapoort gevraagd voor de strategische communicatie met aandacht voor de “identiteit van het samenwerkingsverband” (waarvoor staan we, waar geloven we in, wat verbindt ons, en wie willen we zijn) met focus op de benodigde communicatieactiviteiten. Het gaat daarbij zowel om interne communicatie, dus tussen de Deltapoortpartners, als externe communicatie en exposure.

Awareness leverde de volgende concrete producten en diensten:

  • Communicatie basisinfrastructuur
  • Strategisch communicatieadvies
  • Communicatieplan
  • Projectwebsite
  • Reguliere nieuwsbrief