Procesregie Hoekse dossiers

Awareness heeft voor de directie van het Hoogheemraadschap van Delfland in 2008 een proces ontworpen en begeleid om een aantal dossiers in Hoek van Holland tot een goed einde te brengen die al lang spelen tussen Delfland en de gemeente Rotterdam.

Achtergronden

Waterschappen in het algemeen en Delfland in het bijzonder, krijgen vanuit hun verantwoordelijkheden voor waterveiligheid, -berging en –kwaliteit steeds vaker te maken met de noodzaak om ruimte te reserveren voor een goede uitoefening (m.n. op langere termijn) van hun beheertaken. Deze ruimte bevindt zich vaak op het grondgebied van gemeenten die opgaven op het gebied van woningbouw, infrastructuur, recreatie e.d. hebben te vervullen. Conflicterende ruimteclaims tussen nevengeschikte overheden maken een procesaanpak gewenst om tot resultaten te komen die aan ieders verantwoordelijkheden en opgaven recht doen. In dit project ging het om de versterking van een deel van de zeedijk ter plaatse in combinatie met verlegging /opwaardering van weg- en spoorinfrastructuur. Hiernaast ligt een gebied waar een aantal appartementencomplexen moet worden gerealiseerd dat aansluit op een grootschalige woningbouwlocatie die m.b.v. een nieuw aan te leggen zeewering binnendijks zal worden gebracht.

Aanpak

Tijdens het startoverleg van de betrokken bestuurders van het hoogheemraadschap, gemeente Rotterdam, stadsregio Rotterdam en deelgemeente Rotterdam is besloten tot een integrale aanpak van de verschillende dossiers op basis van voorlopige consensus over samenhang in lokatie, doorlooptijd, benodigde procedures en verkenning van innovatieve fysieke oplossingen. Vanuit de rol als toezichthouder op het waterschap en de natuurbelangen die aan de orde zijn, is de provincie Zuid- Holland aangehaakt.

Resultaat

In de uitwerking van gezamenlijke probleemdefinities werd duidelijk dat de veronderstelde noodzaak van versterking van de zeedijk berustte op een gebrek aan consensus over de toepasselijke veiligheids- en toetsnormen. Na duidelijkheid hierover van rijkszijde kon deze dijkversterking uit de set van opgaven worden geschrapt en kon Delfland zich verder concentreren op haar rol van vergunningverlener.