Communicatie nationaal kustzonebeleid

Awareness adviseerde het Rijksinstituut voor Kust en Zee, een specialistische dienst van Rijkswaterstaat, op het gebied van communicatie over en ten behoeve van de diverse projecten in het kustzonebeleid. RIKZ op haar beurt is hierin opdrachtnemer van het Directoraat Generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De communicatieondersteuning van Awareness aan RIKZ had betrekking op de volgende deelprojecten binnen het project Kust:

  • risicobeheersing in kustplaatsen;
  • opstelling van planstudies voor de Zwakke Schakels;
  • de implementatie van de Europese Aanbeveling voor de uitvoering van geïntegreerd beheer van kustgebieden.
Achtergrond

Het domein kust en zee kent veel spelers: diverse departementen, provincies, waterschappen, kustgemeenten en belangenorganisaties. Iedere speler communiceert normaliter separaat in meer of mindere mate met vaak dezelfde of elkaar overlappende doelgroepen. Dit kan verwarrend werken. Daarom stelde Awareness in opdracht van het Directoraat Generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat tevens een algemeen communicatieplan voor de kust op.

Aanpak

Awareness leverde de projectleider Kust van RIKZ ondersteuning op drie terreinen:

  • Structurele ondersteuning op het gebied van communicatie, zoals het leveren van een bijdrage aan algemene én projectgerichte communicatieactiviteiten, beheer van de website kustzonebeleid, tekstschrijven t.b.v. nieuwsbrieven en/of achtergrondartikelen, bijdragen aan het beleid ten aanzien van de betrokken maatschappelijke actoren en het meelezen met c.q. redactionele inzet voor rapportages met het oog op duidelijkheid, leesbaarheid en volledigheid.
  • Incidentele (soms structurele) ondersteuning in de procesbegeleiding, waarbij het gaat om inbreng van voorzitters die een inhoudelijke discussie kunnen leiden, facilitatoren met achtergrondkennis en het (mede) organiseren van grotere workshops en/of conferenties.
  • Structurele ondersteuning van het projectsecretariaat, zoals het bijhouden van adressenbestanden, de organisatie en verslaglegging van bestuurlijk overleg en overige bijeenkomsten, informatieverlening over de projectvoortgang en het bijhouden van actielijsten.

Voor de discussie over risicobeheersing in kustplaatsen is een projectcommunicatieplan opgesteld en een communicatieteam in het leven geroepen. Dit communicatieteam bestaat uit communicatieadviseurs van de verschillende bovengenoemde spelers.

Voor de Zwakke Schakels heeft Awareness enkele malen een Focusdag georganiseerd waar alle relevante partijen aanwezig waren. Awareness verzorgde ppk gedurende een aantal jaren het voorzitterschap en verslaglegging van de V&W kustdagen, waar alle betrokken ambtenaren van de diverse onderdelen van V&W het kustzonebeleid verder hebben vormgegeven.