Procesbegeleiding Hart voor de Binnenstad

Hart voor de BinnenstadDe  gemeente Roosendaal wilde in 2013 een boost geven aan de revitalisering van de binnenstad. De binnenstad was door de jaren heen achterop geraakt bij vergelijkbare binnensteden in de provincie Brabant.

Randvoorwaarde bij dit proces was voor de gemeente dat de aanpak voor revitalisering wordt vormgegeven samen met vastgoedeigenaren, inwoners en winkeliers uit de stad. Zij hebben kennis van hun stad en hebben belang bij de revitalisering. Om het project te laten slagen, is vanuit de markt herstel van vertrouwen en investeringskracht nodig.

Om de revitalisering van de binnenstad tot een succes te maken, is gekozen voor een brede scope, waarin de hele binnenstad van Roosendaal uitgenodigd werd om mee te denken en mee te doen. Dit betekent dat verschillende publieke en private partijen betrokken zijn om zich in te zetten op de volgende vijf speerpunten:

 • Geef Roosendaal weer regionale betekenis;
 • Verklein het areaal van de binnenstad;
 • Ga mee met het nieuwe winkelen;
 • Pas verkeer en parkeren aan;
 • Maak nog meer werk van evenementen.
Opdrachtomschrijving

Het speelveld van het project kenmerkt zich door een mix van private en publieke stakeholders met uiteenlopende politieke, bestuurlijke en economische belangen. Awareness is in dit speelveld gevraagd om:

 • Te adviseren over de communicatie- en participatieaanpak met vastgoedeigenaren, bewoners en winkeliers bij de revitalisering;
 • Het participatietraject te begeleiden;
 • De communicatiemiddelen ter ondersteuning van het participatietraject en de publiekscommunicatie te ontwikkelen.
Opgeleverd advies en rol Awareness

Stakeholderanalyse
Aan de start van het project heeft Awareness een stakeholderanalyse uitgevoerd waarbij stakeholders, hun voorkeuren, hun belangen en hun posities op het speelveld inzichtelijk zijn gemaakt. Geïdentificeerde doelgroepen zijn vastgoedeigenaren, bewoners, winkeliers, de lokale creatieve klasse, bezoekers, gemeenteraad, ambtenaren, college van B&W, Provincie Noord-Brabant, het Rijk en de pers. Op basis van de informatie uit de stakeholderanalyse heeft Awareness voor iedere (verzameling van) stakeholder(s) een communicatie- en participatiestrategie opgesteld.

Begeleiding besluitvormingstraject (intern)
Op verzoek van de gemeenteraad van Roosendaal heeft het college van B&W de controle over het project voor een half jaar aan de stuurgroep van het project, de zogeheten Cockpit, gegeven. De gemeenteraad stelde uit haar gelederen een binnenstadscommissie samen die zich specifiek op de revitalisering moet richten. De Cockpit is verantwoordelijk voor het frequent informeren van het college en de binnenstadscommissie en het begeleiden van de besluitvorming. Als lid van de Cockpit en als communicatie adviesbureau op het project heeft Awareness hierin een grote rol gespeeld.

Begeleiding participatiewerkgroepen (extern)
ParticipatiegroepenHet credo van het project is: ‘de markt moet het doen’. Om hieraan invulling te geven heeft Awareness de participatiestrategie geschreven en uitgevoerd. Daaruit voortvloeiend zijn vier participatiegroepen opzet, met ieder hun eigen beleveniswereld van de binnenstad: inwoners, winkeliers, creatieve klassen en geïnteresseerden in ‘het nieuwe winkelen’. Awareness was verantwoordelijk voor het juist informeren van deze werkgroepen en heeft ze begeleid in het opstellen van hun eindadvies aan de stuurgroep.


Belangenvertegenwoordiging in de stuurgroep
Awareness heeft van de voorzitters van de vier participatiewerkgroepen het vertrouwen gekregen om hun belangen te vertegenwoordigen in de stuurgroep van het project. Awareness heeft dit gedurende het gehele project gedaan.

Procesbegeleider wijziging bestemmingplan
Lopende het project hebben vastgoedeigenaren vertrouwen gekregen in de plannen voor revitalisering en hebben zij investeringen toegezegd. Deze bereidheid tot investeren staat vaak op gespannen voet met de regels en wetgeving die voor een bepaald gebied gelden. Daarom is proactief gereageerd door al vroeg in het proces te beginnen met de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan. Awareness was de schakel tussen alle de vastgoedeigenaren uit de binnenstad en de gemeente Roosendaal die aan de lat stond voor het bestemmingsplan.

Kwartiermaker herontwikkeling Klooster Mariadal
De provincie Noord-Brabant, die eigenaar is van het voormalige Klooster Mariadal in Roosendaal, wil de locatie graag herontwikkeling samen met partijen uit de Roosendaalse samenleving. Awareness heeft gezorgd voor betrokkenheid van de provincie bij het project Hart voor de Binnenstad en de verwevenheid van het klooster in de ontwikkeling van de plannen.

Resultaten

De inzet van Awareness heeft bijgedragen aan de volgende projectresultaten:

Eindpresentatie Hart voor de Binnenstad

 • Inzicht in de verschillende stakeholders, hun voorkeuren, belangen en posities op het speelveld
 • De plannen voor de revitalisering van de binnenstad zijn op participatieve wijze tot stand gekomen
 • Alle participatiegroepen hebben een positief advies gegeven richting de stuurgroep, waarin zij de plannen onderschrijven
 • Nagenoeg unanieme besluitvorming over de plannen voor de revitalisering van de binnenstad van Roosendaal in het college van B&W en de gemeenteraad
 • De vastgoedeigenaren hebben een toezegging gedaan van 75 miljoen om te investeren in hun eigen vastgoed ten behoeve van de revitalisering van de stad; de gemeente heeft circa 10 miljoen aan investeringsgeld voor de openbare ruimte toegezegd
 • Het concept van de Cockpit heeft zijn vervolg gekregen in een nieuwe binnenstadsorganisatie, met in het bestuur vertegenwoordigers van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en gemeente.
 • Verschillende geïnteresseerde partijen uit de Roosendaalse gemeenschap hebben zich ingeschreven voor de markverkenning van de herontwikkeling van het voormalige Klooster Mariadal.
 • Het project herontwikkeling Klooster Mariadal is integraal onderdeel geworden van de grote revitalisering van de binnenstad en integraal opgenomen in het project.