Omgevingswet: participeren zonder te frustreren

De Omgevingswet vraagt om burgers en bedrijven actief te betrekken bij hun eigen leefomgeving. Zij zijn immers de gebruikers van de ruimte. Daarom worden zij onder de nieuwe wet niet alleen deelnemers in participatietrajecten, maar mogen ook eigen initiatieven inbrengen. Voor bestuurders en ambtenaren betekent de Omgevingswet onder meer dat ze  een nieuwe balans moeten vinden tussen ruimte bieden in participatie en sturen en reguleren.

Wat maakt goede participatie zo belangrijk?

  • Goed georganiseerde participatie brengt de diverse belangen aan tafel. Daarmee nodigt participatie uit tot integralere afwegingen.
  • Participatie mobiliseert de (denk)kracht van de samenleving. Dat zorgt voor betere plannen en meer draagvlak.

Awareness snapt dat de Omgevingswet vragen oproept. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat de uitkomsten van participatieprocessen juridisch kloppen? Hoe kun je als overheid sturen als je niet overal meer voorop kunt lopen? Hoe zorg je dat initiatieven uit de samenleving worden omgezet in tastbare resultaten?

Participatie = regie + inlevingsvermogen + interactie

In de huidige netwerksamenleving is de overheid slechts één van de actoren. Ook onder de nieuwe Omgevingswet is zij nog steeds eindverantwoordelijk voor het resultaat van projecten en beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daarom is het steeds belangrijker dat de overheid de regie over het hele proces houdt, inlevingsvermogen toont en aandacht heeft voor interactie. Eerder en beter ruimte en invloed bieden aan relevante actoren uit de buitenwereld komt de kwaliteit van initiatieven en het draagvlak ten goede.

De rol van Awareness

Awareness heeft een lange ervaring met participatieprocessen. Wij begeleiden sinds 1992 overheden met advies over de inhoud van de thema’s die in de Omgevingswet aan de orde komen en zijn goed thuis in de krachtenvelden rondom participatie. Wij ontwerpen en begeleiden het proces waarbij in overleg met de belangrijkste stakeholders de aanpak van omgevingsvraagstukken besproken wordt. Door het verzorgen van excellente communicatie tussen stakeholders en overige doelgroepen versterkt Awareness de relatie tussen deze partijen. Daarbij verliezen wij hun standpunten en belangen en het onderscheid daartussen niet uit het oog.

Awareness beschikt over kennis:

  • hoe bestuurders, ambtenaren en raadsleden de kansen van de Omgevingswet kunnen benutten,
  • hoe zij tegelijkertijd hun verantwoordelijkheid voor het algemeen belang geloofwaardig en met gezag inhoud kunnen blijven geven,
  • hoe burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hierbij betrokken willen worden, en hoe zij met eigen initiatieven hierin hun weg kunnen vinden
Met 25 jaar ervaring in participatie zorgt Awareness voor:

  • Een toegesneden procesontwerp en -begeleiding voor participatie en communicatie.
  • (publieks-) Communicatie over èn ten behoeve van het proces voor kwaliteit en draagvlak.
Aanbod Awareness:

Afhankelijk van de fase waarin een initiatief voor een project of beleid verkeert, biedt Awareness advies en ondersteuning met onder andere de volgende strategische producten en instrumenten.