Netwerkaanpak Klimaatcampagne Iedereen doet WAT

iedereen doet WAT

De vraag

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Nationaal Klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Vervolgens is dat Nationaal Klimaatakkoord geformaliseerd in een Klimaatplan, waarin de beleidslijnen voor de komende tien jaar staan. Daarin is als ondersteunend instrument een brede publieksaanpak opgenomen. Na de presentatie van het Klimaatakkoord is begonnen met de inrichting van een publiek-private samenwerking. Die heeft in september 2019 met Iedereen doet WAT een vliegende start gekregen met bijna veertig Klimaatpartners die aanhaakten.

Onder het motto ‘Iedereen doet WAT’ ging de publiekscampagne van start. Uit deze meerjarige klimaatcampagne blijkt dat iedereen wel op een of andere manier kan bijdragen aan een beter klimaat. Hiervoor brengen themacampagnes ieder kwartaal specifieke onderwerpen onder de aandacht, zoals woningisolatie, duurzame mobiliteit, hergebruik vanmaterialen en vermindering van voedselverspilling. Vanuit het ministerie van EZK is Awareness gevraagd om mee te werken aan de opzet en uitbouw van de publiek-private samenwerking met marktpartijen. Met deze netwerkaanpak wil het ministerie klimaatpartners stimuleren om de campagnethema’s te versterken met consumentgerichte acties rond klimaatvriendelijke producten en diensten.

Iedereen doet WAT in het kort

  • Opdrachtgever
    Ministerie van EZK
  • Domein
    Participatie, communicatie, onderzoek
  • Looptijd
    Loopt sinds februari 2020

Onze aanpak

De diversiteit aan klimaatpartners in het netwerk een kans, omdat de gezamenlijke optelsom meer is dan wat elke partner afzonderlijk kan bereiken. Tegelijk lopen de belangen en behoeften niet altijd samen, wat voor een uitdaging zorgt. Want goed begrip van wat de ander beweegt is essentieel. Dat begrip ontstaat alleen als iedereen ook echt het achterste van de tong laat zien en daar is vertrouwen voor nodig.

Een netwerkaanpak van markt en overheid is altijd spannend. Publieke en private belangen mogen niet door elkaar gaan lopen, maar voor samenwerking heb je elkaar wel nodig. Daaraan werkt Awareness door het accent te leggen op hoe je elkaar kunt aanvullen met begrip voor ieders eigen verantwoordelijkheid. In het elkaar verstaan op de inhoud en wat daar voor een ieder in zit, groeit vertrouwen, inspiratie en het elkaar respecteren. Dit bereiken we door in te zetten op brede samenwerkingsgroepen per thema. Daarom bespreken we samen met elkaar wat wel werkt en wat niet. Ook kijken we waar partners kansen zien en waar we juist van moeten afblijven.

Het resultaat

Op moment van schrijven loopt dit project nog.

Op dit moment bevindt deze opdracht rond ‘Iedereen doet WAT’ zich in de eerste fase. In deze fase brengen we de samenwerkingspartners, lopende processen en de onderlinge banden nauwkeurig in kaart. Vanwege de coronamaatregelen die door het kabinet zijn aangekondigd, doen we dit online. Kijk voor meer informatie over de klimaatcampagne ook op de website van de Rijksoverheid.