Verkenning mobiliteit Transvaal/Schilderswijk-west

verkeersstructuur transvaal schilderswijk

De vraag

Goudappel Coffeng voert voor de gemeente Den Haag een verkenning uit hoe de overbelaste mobiliteit van Transvaal/Schilderswijk-west is te ontlasten. Daarvoor is de directe aanleiding de komst van nieuw trammaterieel dat meer ruimte nodig heeft. Dit aanpassen van de infrastructuur op sommige plekken heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling elders in de wijk. Om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen was een verkennende studie in een breder gebied en met meer inhoudelijke thema’s nodig. Zo is naast de mobiliteit ook naar aspecten als (de beleefde) omgevingskwaliteit en (houding ten opzichte van) mobiliteitstransitie gekeken. Om theorie en praktijk van haalbare oplossingsrichtingen zo goed mogelijk in beeld te krijgen maakte een participatietraject onderdeel uit van de verkenning. Awareness voerde als onderaannemer van Goudappel Coffeng dit participatietraject uit.

In het kort

  • Opdrachtgever
    Goudappel Coffeng i.o.v. gemeente Den Haag
  • Domein
    Participatie, Communicatie, Onderzoek
  • Looptijd
    2019-2020

Onze aanpak

In het kader van het participatietraject hielden we een belevingsonderzoek onder inwoners van de wijk. Daarnaast begeleidden we de projectgroep van interne en externe deskundigen en legden we de inzichten steeds voor aan vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders.

We voerden gesprekken met sleutelspelers van relevante organisaties in de wijk. Ook stelden we een klankbordgroep samen met stakeholders van sociale, economisch en maatschappelijke belangen. Daarnaast haalden we met een belevingsonderzoek de meningen en wensen van inwoners over de kwaliteit van hun woonomgeving op. Deze opgehaalde inzichten droegen bij aan de scenario-ontwikkeling waarmee Goudappel Coffeng mogelijke oplossingen in beeld bracht.

De resultaten tot nu toe

Het project loopt op moment van schrijven nog.

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de mobiliteit in het gebied. Daarnaast heeft Goudappel vijf verkeersvarianten uitgewerkt. Bij elk van die varianten is het uitgangspunt naast het verbeteren van de mobiliteit ook het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Gesprekken met de projectgroep en participanten leidden ertoe dat er langzaamaan toegewerkt is naar een tweetal voorkeursvarianten die nu voorliggen.

De coronacrisis dwong ons ertoe de inrichting van het laatste gedeelte van de participatie met de klankbordgroep anders in te richten. Als extra stap voeren we nu een inventarisatie uit naar een alternatieve invulling van de gebruikelijke bijeenkomsten. Met een enquête onder de leden van de klankbordgroep toetsen we hun digitale vaardigheden en hun bereidheid om aan fysiek bijeenkomsten deel te nemen. Binnenkort komen we met een voorstel hoe de participatie onder corona-condities is voort te zetten: online, in anderhalve-meter-sessies of een combinatie van beide.