Communicatie en procesbegeleiding Getijdencentrale Brouwersdam

Getijdencentrale BrouwersdamHet opnieuw toelaten van eb en vloed in de Grevelingen heeft vele voordelen. De terugkeer van getij is cruciaal voor het noodzakelijke herstel van de waterkwaliteit en vormt een impuls voor regionale economische kansen, bijvoorbeeld in de schelpdiervisserij en de toeristisch-recreatieve branche.
Een getijdencentrale in de Brouwersdam voegt daar een dimensie aan toe: de opwekking van duurzame energie. De ontwikkeling van de getijdencentrale in de Brouwersdam is een uniek en meervoudig innovatief idee, dat symbool staat voor een nieuwe dynamiek rond de Grevelingen en ver daarbuiten.

Rol Awareness

De vijf betrokken overheden uit het gebied werken in het Projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam samen om de plannen concreet te maken. De provincie Zuid-Holland had, mede namens de andere overheden, Awareness opdracht gegeven de projectorganisatie in de communicatie te ondersteunen met strategisch advies en uitvoerende werkzaamheden. Daarbij is het een voordeel dat het project een relatie heeft met het Programma Zuidwestelijke Delta, waar Awareness ook betrokken is bij de projectcommunicatie.

Wat een getijdencentrale in de Brouwersdam in technisch opzicht bijzonder maakt, is het geringe verschil tussen eb en vloed langs de Nederlandse kust. De ontwikkeling van turbinetechnologie, die uit zo’n laag verval rendabel duurzame energie weet op te wekken, is uniek in de wereld. Naast een technisch hoogstandje is de getijdencentrale daarmee ook een show case met export potentieel. Ook procesmatig is dit project vernieuwend. De innovatieve ontwikkeling vraagt om afstemming van kennis en ervaring van overheden, marktpartijen, kennisinstituten en samenleving. Om de inzichten van de markt maximaal te kunnen benutten is een speciale verkenningsfase in het proces ingericht, vooruitlopend op een officiële aanbesteding.
Uitvoering

Awareness heeft de algemene communicatie ondersteund van het project Getijdencentrale Brouwersdam en had een speciale rol in de begeleiding van de maatschappelijke verankering. Daarvoor organiseerden we diverse bijeenkomsten in het gebied zelf, adviseren we over strategische communicatieaspecten, redigeerden we de rapportage van (deel)resultaten en verzorgden we een conferentie over de uitkomsten van de verkenningsfase.

Deze communicatie heeft eraan bijgedragen de kansen van dit project goed in te bedden in de bestuurlijke beslissingen die eind 2015 in Deltaverband genomen zijn en een officiële aanbesteding die daarop volgde.

Meer informatie over het project Getijdencentrale Brouwerdam