Draagvlakverbreding Windenergie in Gelderland

Voor het realiseren van windenergieprojecten is maatschappelijk en politiek draagvlak nodig. Alleen dan ontstaat er een perspectief op actieve medewerking aan – en zelfs vraag naar – windenergie. De provincie Gelderland heeft Awareness gevraagd haar te adviseren hoe dit draagvlak kan worden verbreed. In voorlichting via participatievormen ontstaat voor bedrijven en bewoners ruimte actief deel te nemen aan windenergieprojecten. De provincie kan daarbij een regierol vervullen en gemeenten begeleiden. Dit procesadvies richt zich op de realisatie van tien windenergieprojecten, waaronder zes zogenaamde ‘pijplijn-projecten’. Onderdeel van het advies is een plan van aanpak met bijbehorend uitvoeringsplan voor de ontwikkeling, begeleiding en uitvoering van drie participatiepilots rond windenergie in Gelderland.

Achtergronden

De provincie Gelderland wil actief bijdragen aan het voorkomen van verdere klimaatverandering. Meer windenergie, en daarmee minder CO2 -uitstoot, helpt daarbij. Windenergie is op de korte termijn de meest rendabele vorm van duurzame energie. Gelderland wil daarom in 2011 100 MW en in 2015 140 MW aan windenergie realiseren. Daarvoor liggen geschikte plannen, initiatieven en zoekgebieden voor windenergie klaar, die ook rekening houden met zorgvuldige landschappelijke inpassing. Toch neemt in een aantal gevallen de weerstand bij bewoners en gemeenteraden toe als de plannen concreet worden.

Awareness brengt in deze opdracht haar ervaring in met het opstellen van een communicatiestrategie op land voor de rijksoverheid en enkele maatschappelijke partners. In een eerder stadium heeft Awareness een bijdrage geleverd aan ronde tafelgesprekken over windenergie in Gelderland.

Aanpak

Awareness heeft voor een windenergieproject in een Gelderse gemeente een advies uitgewerkt, dat inzette op een pilot met (financiële) participatievormen. Dit windenergieproject past in provinciaal beleid, de gemeente heeft het initiatief genomen en het planologisch mogelijk gemaakt. Verschillende natuur- en milieuorganisaties hebben reeds hun steun uitgesproken voor het project.

Awareness zet de verschillende participatievormen op een rij en doet voorstellen voor de organisatie daarvan. Als de gemeente in overleg met de provincie een keuze heeft gemaakt voor vorm en organisatie, zal Awareness de uitvoering van het participatieproces begeleiden.