Communicatie Windenergie op land

Awareness ontwikkelde voor de ministeries van EZ, VROM en LNV een communicatiestrategie voor realisatie van windenergieprojecten op land. Hoewel windenergie in het algemeen op draagvlak kan rekenen, komen concrete projecten door lokale weerstand moeilijk van de grond. Uit onderzoek blijkt dat een beperkt aandeel tegenstanders de discussie over windenergie op land domineert. De rijksoverheid had daarom de behoefte een landelijke publiekscampagne te laten ontwikkelen.
Awareness adviseerde dat zo’n campagne alleen succesvol kan zijn als rijksoverheid en organisaties die windenergie willen stimuleren meer gezamenlijk naar buiten treden. Daarbij is het ook nodig om meer balans in de discussie over voor- en nadelen over windenergie aan te brengen. De rijksoverheid had de behoefte samen een onderbouwde communicatiestrategie op te stellen. Awareness ontwikkelde deze communicatiestrategie en voorzag het van een aanzet voor een communicatieplan.

Achtergronden

Het Rijk streeft naar duurzame en efficiënte energievoorziening in 2020, met een aandeel duurzame energie van 20%. Windenergie is binnen de duurzame energiemix op land op korte termijn relatief snel en kosteneffectief te realiseren. Daarom wordt voor deze kabinetsperiode ingezet op 2.000 MW extra windenergie op land. Recent heeft het kabinet dit streven kracht bijgezet door windenergie onder de werking van de Crisis- en Herstelwet te brengen.

De maatschappelijke acceptatie van windenergie in het algemeen is groot. Anderzijds leidt onder meer de visuele invloed van windturbines op de omgeving tot heftig verzet tegen concrete plannen. Deze paradox zorgt ervoor dat het tempo van realisatie van windvermogen op land en daarmee de ambitie van het kabinet onder druk komen te staan. De constatering is dat de weerstand tegen concrete plannen massiever is, dan wat op grond van aantallen tegenstanders en hun beperkte set tegenargumenten mag worden verwacht.

Voor een evenwichtige discussie over realisatie van windenergie op landlocaties is genuanceerdere beeldvorming en een betere balans tussen argumenten vóór en tegen wenselijk. Communicatie kan eraan bijdragen deze balans te herstellen.

Aanpak

Voor het opstellen van de communicatiestrategie verrichtte Awareness deskresearch en hield gesprekken met diverse organisaties. Daarnaast bracht Awareness de eigen ervaring met realiseren van complexe ruimtelijke opgaven in. De uitkomst van deze fase leverde een analyse van de communicatieve aspecten van realisatie van windenergie op land. Dit vormde de basis van de communicatiestrategie, die aan de kritische mening van een klankbordgroep van bij windenergie betrokken overheden en organisaties werd getoetst. De communicatiestrategie beschrijft de samenwerking tussen betrokken overheden en organisaties, schetst de contouren van een publieksgerichte campagne en geeft een aanzet voor een communicatieplan.

De ministeries nemen de handschoen van meer gecoördineerde inzet van communicatie door alle betrokken overheden en organisaties nu op.