Campagne Zoek Dekking (Actieve Opsporing Onverzekerden)

Via de Communicatiepool van de Rijksoverheid voerde Awareness het campagnemanagement voor de campagne gericht op het informeren van mensen die niet verzekerd zijn voor de zorgverzekering terwijl dit wel verplicht is.

Achtergrond

Nederland telt 153.000 mensen die geen zorgverzekering hebben. Het kabinet wil dit aantal onverzekerden terugdringen. Mensen die zich onttrekken aan hun verzekeringsplicht, onttrekken zich namelijk aan de solidariteit. Dit standpunt heeft geleid tot het wetsvoorstel Actieve opsporing onverzekerden. Die wet houdt in:

  • Onverzekerden worden door bestandsvergelijking opgespoord. Zij krijgen een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ wijst ze daarin op hun verzekeringsplicht en spoort ze aan een zorgverzekering af te sluiten. Laten zij dit na, dan krijgen ze een boete.
  • Als na een nieuwe bestandsvergelijking blijkt dat de betrokkene nog steeds niet is verzekerd, wordt voor de 2e keer een boete opgelegd.
  • Zijn mensen na 2 boetes nog steeds onverzekerd, dan verzekert het CVZ deze personen bij een zorgverzekeraar (dat is dus na 12 maanden).
Aanpak

Zoek dekkingOm doelgroepen te informeren over de inwerkingtreding en de gevolgen van genoemde wet en hen aan te sporen zich alsnog te verzekeren, is gedegen communicatie van groot belang. Met name omdat het afsluiten van een zorgverzekering in de periode tussen aannemen van de wet en inwerkingtreding onbeboet mogelijk is en daarmee extra aantrekkelijk. De hoofdlijnen:

  • Opstellen communicatieplan (okt/nov 2010)
  • Keuze voor campagnematige aanpak. Titel campagne ‘Zoek Dekking’.
  • Campagne wordt een testcase voor het koepelthema “Betaalbare zorg. Daar doen we het voor.” (febr. 2011)

Wat deze campagne bijzonder maakte, is dat hij was gekoppeld aan een wetsvoorstel. Er kon wel veel worden voorbereid, maar de campagne zelf moest starten zodra het voorstel door de Kamer was.

Taken en verantwoordelijkheden
  • Campagnemanagement: aansturen bureaus, aanleveren (basis) teksten; (financiele) adminstratie
  • Afstemmen met Dienst Publieke Communicatie van Ministerie AZ en zowel Directie Communicatie als Directie Zorgverzekeringen van VWS (intern) en extern met onder meer zorgaanbieders en zorgverzekeraars en/of hun koepels.
Resultaat

De campagne bestond uit een gecombineerde inzet van betaalde media (radio, print, online en search) en free publicity. De uitingen zijn te zien op www.ikzoekdekking.nl. De opdrachtgever VWS, directie Zorgverzekeringen is tevreden met de gang van zaken en de respons op de campagne.