Procesbegeleiding Kustbeleid Hoogheemraadschap Delfland

Awareness heeft het Hoogheemraadschap van Delfland geadviseerd bij het inventariseren van hun behoeften op gebied van kustbeleid en begeleidt de opstelling van en participatie rond een Tussennotitie Kust.

Achtergronden

kustbeleidTeam Waterkeringen van het Hoogheemraadschap van Delfland bezint zich op de vraag wat nut en noodzaak zijn van uitwerking van Delflands algemeen waterkeringenbeleid voor specifiek het onderdeel Kust. Daarbij spelen zaken als jaarrond exploitatie, dynamisch kustbeheer, beheer en onderhoud van de duinen, natuurbelangen, recreatie etc. Awareness constateert in een interviewronde dat er behoefte bestaat aan een notitie kust die duidelijkheid en eenduidigheid biedt over keuzes, handvatten en regels over de manier waarop Delfland en Delflanders omgaan met praktische omstandigheden langs de kust

Aanpak

Via gesprekken met ambtelijk betrokkenen binnen Delfland heeft Awareness in kaart gebracht tegen welke dilemma’s medewerkers aanlopen in hun kustpraktijk, hoe die mogelijk oplosbaar zijn, en wat voor-/nadelen en kansen en risico’s zijn van een kustdocument. Awareness legt de conclusies uit deze interviewronde vast in een rapport voor management en bestuur van Delfland. Nadat het bestuur heeft besloten dat een zogenaamde Tussennotitie Kust moet worden opgesteld, begeleidt Awareness de projectleider bij het maken van deze notitie en organiseert het participatieproces.

Resultaten

De uitkomsten van de interviews zijn door Awareness verwerkt in het rapport ‘Ontbreekt er nog een schakel aan de kust?’. Vervolgens wordt in een interactief proces onder leiding van Awareness een tussennotitie over de kust opgesteld. Naar verwachting zal deze notitie in het voorjaar van 2013 verschijnen.