Communicatie en projectleiding Zwakke Schakels kust

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en golven worden krachtiger. Door deze toenemende druk van de zee op de kust zijn enkele plekken langs de Nederlandse kust op termijn niet meer veilig; de zogenaamde zwakke schakels. De Delflandse Kust (het gebied tussen Hoek van Holland en Kijkduin) en Scheveningen (de boulevard tussen Kurhaus en Keizerstraat) zijn twee van die zwakkke schakels. Bij de Delflandse Kust is gekozen voor een versterking met zand en een aanpak in combinatie met natuuraanleg als compensatie voor de Tweede Maasvlakte. In Scheveningen is gekozen voor een dijklichaam met daarbovenop een nieuw ontworpen boulevard.

In de zwakke schakel-projecten werken rijk, provincie, Hoogheemraadschap Delfland en betrokken gemeenten nauw samen aan de dubbeldoelstelling: verhoging van de veiligheid combineren met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied. Daarmee zijn ook deze zwakke schakels een goed voorbeeld van projecten waarin diverse overheden hun vaak conflicterende ruimteclaims met elkaar in lijn moeten zien te brengen.

Aanpak

Het projectteam Zwakke Schakels van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft Awareness gevraagd een senior-communicatieadviseur te detacheren in de periode van 2005 t/m 2008. Deze opdracht had betrekking op communicatieadvies:

  • Communicatieadvies aan hoogheemraden bij de voorbereiding van bestuurlijk overleg;
  • Adviseren van projectleiders op het snijvlak van beleid, politiek en communicatie;
  • Communicatieadvies en perswoordvoering;
  • (Eind)redactie van persberichten, presentaties, folders, nieuwsbrieven, internetberichten en/of achtergrondartikelen;
  • Redigeren van projectgerelateerde rapportages met het oog op duidelijkheid, leesbaarheid en volledigheid

 

Daarnaast heeft Awareness de bestuurlijke advisering en projectleiding verzorgd van 2006 t/m 2008:

  • Zwakke Schakels Delflandse kust en Scheveningen (2006-2007):
  • Voorbereiden bestuurlijke overleggen (opstellen agenda- en beslisnotities); strategische advisering projectleider; opstellen samenwerkingsovereenkomst voor uitvoering Delflandse Kust met Rijkswaterstaat.
  • Planvorming Zwakke Schakel Scheveningen (2007-2008):
  • Projectleiding; verantwoordelijk voor planvorming, besluitvorming Delfland, bestuurlijke overleggen, opstellen bestuurlijke overeenkomsten.