Communicatie en participatie Kadeverbetering Commandeurspolder

De opgave

Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt met de gemeente Midden-Delfland een verbeteringsplan op voor de kaden in de Commandeurspolder. Dit is nodig omdat delen van de boezemkaden bij hoog water of juist droogte niet voldoende stabiel zijn en niet voldoen aan de geldende veiligheidseisen. Eerdere pogingen voor kaderverbetering in deze polder zijn vastgelopen op een te technische aanpak en daaruit voortvloeiende grote weerstand bij de belanghebbenden. Delfland pakt het nu meer procesmatig aan en heeft meer oog voor de belangen van de omgeving.
Procesbenadering

Awareness heeft voor Delfland een stakeholderanalyse uitgevoerd bij ruim 20 direct betrokken organisaties en particulieren in het gebied. Daaruit zijn aanbevelingen gedestilleerd voor de communicatiestrategie en het procesontwerp. In het daarop gebaseerde participatieproces krijgen belanghebbenden invloed op de planontwikkeling, die in drie fasen is verdeeld. Een Klankbordgroep van 18 belangenbehartigers, onder voorzitterschap van Awareness, speelt een belangrijke rol in de uitgebreide en zorgvuldige participatie. Deze Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewonersgroepen en vertegenwoordigers van thematische belangen zoals landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie. In elk van de drie fasen werkt de klankbordgroep actief mee aan de plannen met de projectleiding. Dit leidt tot meer plankwaliteit en een significante toename van het vertrouwen bij de belanghebbenden in het proces.

Over het resultaat van elke fase, in de vorm van een plandocument dat door de besturen wordt vastgesteld, geeft de klankbordgroep bovendien nog een formeel advies. Daarbij kan men vooral ingaan op de punten die volgens de klankbordgroep ‘onderweg’ in de beïnvloeding onvoldoende hebben geleid tot bijstelling van de plannen.

Awareness heeft naast het voorzitterschap voor verslaglegging van de klankbordgroepbijeenkomsten gezorgd en was de penvoerder van de adviezen van de klankbordgroep aan de besturen van het Hoogheemraadschap van Delfland en van de gemeente Midden-Delfland. Aan het begin en eind van elk van de drie fasen krijgen alle belangstellenden informatie over het gevoerde planproces en over de resultaten. Awareness heeft het Hoogheemraadschap over de te voeren communicatie geadviseerd en op de informatieavonden de klankbordgroep vertegenwoordigd.

Resultaat

Het kadeverbeteringsproject heeft alle drie de fasen doorlopen: het opstellen van een startdocument, het opstellen van de voorkeursvarianten voor alle te verbeteren kadevakken en de uitwerking tot Definitief Ontwerp-niveau.

De belanghebbenden gaven zelf aan dat ze tot hun grote tevredenheid kunnen meedenken en meepraten over de planontwikkeling, dat hun inbreng aantoonbaar leidde tot gewenste aanpassingen die ook door de opdrachtgevers gezien worden als verbeteringen. Het aanvankelijk wantrouwen is omgezet in expliciet vertrouwen in zowel de verantwoordelijke partijen als ook in het proces en daarmee in de uiteindelijke maatwerk-uitvoering van de kadeverbetering.

Onderzoek en toolkit

In opdracht van het Hoogheemraadschap heeft Awareness in 2010 de mogelijkheden onderzocht voor procesversnelling en kostenreductie in de participatie-aanpak, met behoud van draagvlak en plankwaliteit. Dit ten behoeve van vergelijkbare projecten van het Hoogheemraadschap.

Op basis van dit onderzoek heeft Awareness een hulpmiddel (werkmodel) ontwikkeld voor het vormgeven van participatietrajecten bij kadeverbeteringsprojecten. Met dit werkmodel kan het hoogheemraadschap participatie zo invullen, dat bij lagere investeringen en kortere doorlooptijden het resultaat (namelijk draagvlak en verhoging van de plankwaliteit) toch maximaal blijft.