Communicatie en participatie Deltaprogramma Zoetwater

Awareness heeft de communicatie en participatie verzorgd voor het Deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma.

Achtergronden

Het Deltaprogramma is een kabinetsprogramma dat gestart is in 2009 met als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Daarbij spelen veel gebruiksfuncties een rol zoals land- en tuinbouw, industrie, energievoorziening, drinkwater, scheepvaart, visserij, infrastructuur, stedelijk gebied, natuur en recreatie. Binnen het Deltaprogramma werken ministeries (IenM en EL&I), waterschappen provincies en gemeenten samen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Zo worden nationale en regionale kansen en ambities gekoppeld aan de opgave van het Deltaprogramma en ontstaat gedragen besluitvorming. Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven worden nauw betrokken bij de plannen.

Aanpak

Voor het programmaonderdeel Zoetwater van het Deltaprogramma heeft Awareness de volgende producten en diensten geleverd:

 • Opstellen communicatie- en participatieplannen en -adviezen;
 • Inhoudelijke voorbereiding en coördinatie evenementen en activiteiten voor programmateam en stakeholders;
 • Inhoudelijke input voor debatten, paneldiscussies, interviews en (basis)presentaties;
 • Teksten opstellen en redigeren: artikelen, factsheets, questions & answers, boekje met goede praktijkvoorbeelden, samenvattingen van rapporten;
 • Opstellen proces- en participatiekalender met mijlpalen en andere relevante procesmomenten;
 • Delen van kennis, informatie en inzichten: via websites van Rijksoverheid en Deltacommissaris, Deltaweb (online platform) en andere relevante media en digitale netwerken en platforms;
 • Ambtelijk(e) overleg en (procesmatige) afstemming met regio’s, sectoren en andere programmaonderdelen;
 • Coördineren deelname jaarlijks Deltacongres:
 • 1) op interactieve wijze voortgang en samenhang laten zien en 2) kennis, inzichten en informatie ‘halen’ van een brede groep professionals en andere geïnteresseerden;
 • Begeleiden externe leveranciers en gespecialiseerde bureaus;
 • Vertegenwoordigen programmateam in Werkgroep Virtuele Module en Serious Gaming;
 • Vertegenwoordigen programmateam in Werkgroep Participatie Deltaprogramma;
 • Opstellen en afstemmen (bestuurlijke) boodschappen en redeneerlijnen;
 • Samenwerking en afstemming met adviseurs van andere programmaonderdelen en Deltaprogramma-breed.
Resultaten

Awareness heeft vanuit expertise en ervaring bijgedragen aan:

 • Aanscherping knelpuntenanalyse;
 • Oplevering van een economische analyse;
 • Oplevering van toekomstbeelden en bijbehorende doelen voor zoetwater;
 • Bijdragen aan bestuurlijke dilemma’s/keuzes;
 • Bouwstenen voor mogelijke strategieën voor zoetwatervoorziening;
 • Uitwerking verdelingsvraagstuk bij laagwater voor het hoofdwatersysteem;
 • Eerste overzicht mogelijke korte termijnmaatregelen;
 • Goede voorbeelden die laten zien dat slim en zuinig omgaan met water nu al mogelijk is. Thema’s: zelfvoorzienendheid, efficiënt watergebruik, hergebruik van water, kwaliteit van oppervlaktewater en waterconservering.
 • Eerste inventarisatie om te kijken wat er proces- matig moet gebeuren voor een MKBA Zoetwater.

Het procesresultaat is dat overheden, regio’s, watergebruiksfuncties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samen werken en elkaars kennis en creativiteit benutten. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het beleid en het draagvlak voor het uiteindelijk te nemen kabinetsbesluit. Relevante stakeholders hebben inbreng, voelen zich betrokken en zijn overwegend positief en verwachtingsvol over de voortgang (proces en inhoud) van het Deltaprogramma en daarbinnen het onderdeel Zoetwater. De inzet van DeltaWeb heeft bijgedragen aan interactiviteit en nieuwe manieren van (samen)werken en voorziet daarmee in een behoefte van waterprofessionals.