Brochure goede initiatieven met Zoetwater

Awareness heeft voor het Deltaprogramma Zoetwater, onderdeel van het Ministerie van I&M, een brochure ontwikkeld met goede initiatieven met Zoetwater voor het Deltacongres van 3 november 2011. De brochure is opgesteld voor bestuurders en (senior) beleidsmedewerkers.

Awareness heeft de interviews afgenomen, de tekstproductie verzorgd en advies gegeven over de vormgeving.

Achtergronden

Het Deltaprogramma is een kabinetsprogramma dat gestart is in 2009 met als doel om o.a. nu en in de toekomst de zoetwatervoorziening op orde te houden. Daarbij spelen veel gebruiksfuncties een rol zoals land- en tuinbouw, industrie, energievoorziening, drinkwater, scheepvaart, visserij, infrastructuur, stedelijk gebied, natuur en recreatie. Binnen het Deltaprogramma werken ministeries (IenM en EL&I), waterschappen provincies en gemeenten samen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Zo worden nationale en regionale kansen en ambities gekoppeld aan de opgave van het Deltaprogramma en ontstaat gedragen besluitvorming. Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven worden nauw betrokken bij de plannen.

Brochure Water in eigen kring(loop)

Brochure Natuurlijk zoetwaterbehoud

Brochure Zoetwater op peil