Visie Ruimte en Mobiliteit Zuid-Holland

Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Awareness een interactief proces ontwikkeld en begeleid, om te komen tot een herziening van de Provinciale Structuurvisie (PSV). Het te realiseren product was een actuele integrale ruimtelijke visie, met als deelproducten Visie, Programma Ruimte en Verordening Ruimte. Tijdens de looptijd van dit project is de scope verbreed door samenvoeging van het ruimtelijk beleid met de provinciale visie op ontwikkeling van de mobiliteit. Hiermee in samenhang is de naam van het project veranderd in ‘Visie Ruimte en Mobiliteit’ (VRM).

De aanpak van Awareness was gericht op het tijdig en effectief betrekken van de omgeving, ten behoeve van plankwaliteit en draagvlak. Bovendien konden de twee betrokken gedeputeerden dankzij dit proces meer steun krijgen in GS en PS voor het op deze wijze tot stand gekomen beleid in de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Beleidsterreinen: ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, duurzaamheid & klimaatadaptatie , organisatieverandering (intern).knipselvisieruimte

Werkzaamheden

Awareness heeft de volgende producten en diensten geleverd:

1) advies over communicatiestrategie en participatie-aanpak;

2) modereren als dagvoorzitter en mede vormgeven van een groot aantal participatiebijeenkomsten voor stakeholders (Startbijeenkomst maart 2013, zes deelgebiedbijeenkomsten april 2013; Koersbijeenkomst juni 2013; Najaarsbijeenkomst oktober 2013; 3 Inloopbijeenkomsten januari 2014);

3) leveren van briefingtekst voor de inzet van externe deskundigen/ autoriteiten in het participatieproces en te publiceren inhoudelijke teksten over hun bijdragen aan de Visie Ruimte en Mobiliteit;

4) adviseren over en feitelijk vormgeven/ inrichten en produceren van de interactiesite voor het project op Pleio, met alle informatie ten behoeve van communicatie en interactie met stakeholders;

5) monitoren van interactie/ online discussies op dit platform en monitoren sociale media (i.h.b. twitter);

6) tekstproductie: leveren van Q&A’s; twitteren tijdens bijeenkomsten vanuit het projectaccount; leveren van alle concept-uitnodigingsteksten van de bijeenkomsten, per doelgroepcategorie; leveren van journalistieke verslagen van de Startbijeenkomst (inclusief parallelsessies) en van de 6 gebiedsbijeenkomsten; mailings aan bestand van stakeholders in dit proces; publicatie voor h-a-h-bladen; advertentie voor bekendmaking van terinzagelegging van ontwerpdocumenten; re(d)actie op briefingtekst voor videoproducties; re(d)actie op conceptteksten voor een basisartikel c.q. managementsamenvatting van VRM; concepttekst voor blogs van de gedeputeerde;

7) opzetten en faciliteren van groeps-wiki voor collectieve ambtelijke productie van beleidsdocumenten

8) leveren van een strategische notitie hoe – na vaststelling in Provinciale Staten per 9 juli 2014 – de ingezette samenwerking met de omgeving kan worden voortgezet bij de verdere uitwerking van het beleid en wat daarvoor intern – dus binnen de provinciale organisatie – nodig is.

Resultaat

Met de participatieve aanpak zijn grote hoeveelheden relevante stakeholders gedurende het gehele beleidsvormingsproces betrokken (er is een relatie-database van 1200+ opgebouwd). Door grondige communicatie is de inhoud van het (zich ontwikkelende) beleid in alle stadia bekendgemaakt bij alle belanghebbenden. Zij hebben invloed kunnen uitoefenen op het conceptbeleid. Dit heeft geleid tot waardering bij de stakeholders voor het proces en daarmee tot een gemiddeld betere structurele relatie van de provincie met de omgeving. De formele zienswijzen bij de ter inzagelegging leverden vrijwel geen verrassingen op, omdat bij de provincie inmiddels goed duidelijk was hoe de partners tegen het beleid aankeken. De Visie Ruimte en Mobiliteit is zonder problemen vastgesteld door Provinciale Staten, waarbij de twee verantwoordelijke gedeputeerden geen politieke problemen hebben ondervonden.
Intern is bijgedragen aan een andere oriëntatie op de buitenwereld, in lijn met de sturingsfilosofie van de VRM. Er zijn handvatten ontwikkeld voor verinnerlijking en verdere toepassing van de sturingsfilosofie door de provinciale organisatie.