Communicatie Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL)

Het innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) werkt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen. De focus ligt op dichtbevolkte knelpunten langs snelwegen (zogenaamde ‘hot spots’), waar bronbeleid alleen (zoals roetfilters op dieselauto’s) nu en in de toekomst niet toereikend is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen. Awareness is geselecteerd om de communicatie van het IPL te ondersteunen. Het gaat daarbij om procescommunicatie (samenwerking tussen partijen bevorderen) en productcommunicatie (kennis over en vanuit IPL verspreiden).

Achtergronden

Met het beschikbare onderzoeksbudget identificeert, selecteert, stimuleert en beproeft IPL kansrijke ideeën voor oplossingen. Het IPL werkt daarvoor samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, andere departementen, provincies, gemeenten en marktpartijen. Het resultaat van IPL is een portfolio met toepasbare maatregelen. Van deze maatregelen is bekend onder welke condities zij een bijdrage leveren aan vermindering van stikstofdioxide en fijn stof langs snelwegen. Dat betekent een gezonder leefklimaat voor bewoners van gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit zonder deze maatregelen zouden worden overschreden. Dit maatregelenpakket moet helpen om op lokale knelpunten binnen de luchtkwaliteitsnormen te blijven. De vergaarde kennis wordt algemeen toegankelijk gemaakt via onder meer het internet. Het programma loopt tot 2009.

Aanpak

Doelgroepen voor de IPL-communicatie zijn in de communicatiestrategie benoemd. Awareness heeft vervolgens een stakeholdersanalyse uitgevoerd. Zo zijn de plaats, het gewicht en de houding van belangrijke partijen in het dossier luchtkwaliteit in kaart gebracht. Mede aan de hand van de strategie en de uitkomsten van de stakeholdersanalyse is een actieplan opgesteld, dat is toegespitst op de opgave van IPL op en rond snelwegen.

Hoofdlijnen voor de communicatie waren:

  • het bevorderen van coalities met belangrijke stakeholders;
  • het (helpen) bijeenbrengen van mogelijke ‘ideeënleveranciers’ voor het identificeren en genereren van nieuwe maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit langs knelpunten op snelwegen;
  • samenwerking bevorderen tussen ‘probleemhebbers’;
  • bekendheid van het IPL als programma vergroten;
  • overdragen van door IPL vergaarde kennis.

Naast coalitiegesprekken en (thematische) bijeenkomsten zet de communicatie in op middelen zoals internet (de IPL-site, als onderdeel van een breder ‘Lucht-portal’, en ook voor gemodereerde discussies tussen professionals), divers drukwerk, tentoonstellingspanelen, e-mail-nieuwsbrieven en het geven van presentaties over IPL in uiteenlopende gremia.