Participatie Stationsgebied Heerhugowaard

Awareness heeft, als partner in een samenwerkingsverband met KuiperCompagnons en Movares, de participatie begeleid bij het opstellen van de Structuurvisie voor het stationsgebied in Heerhugowaard.

Achtergronden

Plankaart heerhugowaardDe gemeenteraad en het college van B&W van Heerhugowaard hebben ambities en willen de stad verder ontwikkelen tot een volwaardige en complete stad. Naast het nieuwe stadshart, is het stationsgebied een belangrijke plek voor wonen, werken en onderwijs. De uitstraling van het huidige stationsgebied laat te wensen over; het is nog teveel alleen een op- en uitstaplocatie aan de rand van de stad. Het stationsgebied moet veranderen in een groene ‘thuishaven’; een aangename en karakteristieke entree met allerlei functies en kwaliteiten. Hoe het gebied er op termijn op hoofdlijnen uit moet zien en hoe die kwaliteit wordt bereikt, staat in de structuurvisie die het gemeentebestuur heeft opgesteld, in actief overleg met de buitenwereld.

Aanpak

Awareness heeft het procesontwerp voor de participatie gemaakt en de participatie begeleid via het voorbereiden, uitvoeren en voorzitten van Klankbordgroepbijeenkomsten en meetings van het Expertteam. In een aantal sessies onder leiding van Awareness hebben bewoners, ondernemers en instellingen meegedacht en meegepraat over wensen, ideeën en ontwikkelrichtingen voor het Stationsgebied. Ook projectpartners, belanghebbenden en raadsleden hebben inbreng geleverd voor de Structuurvisie. Awareness heeft de gemeente daarnaast geadviseerd over in- en externe communicatie.

Resultaten

Impressie heerhugowaardInwoners, ondernemers, instellingen en andere belanghebbenden zijn het na een intensief participatietraject eens geworden over de ontwerp-structuurvisie. Projectwethouder Monique Stam:
’Ik vind het geweldig dat het meedenken van bewoners, maar ook ondernemer en instellingen tot veel goede ideeën heeft geleid. We weten nu nog beter wat mensen belangrijk vinden voor de toekomst van dit gebied.’

Het gemeentebestuur heeft de ontwerp-structuurvisie ter inzage gelegd, de inspraakreacties verzameld en aan de gemeenteraad uitgelegd wat hiermee is gedaan. Nadat de visie opnieuw ter inzage is gelegd, heeft de gemeenteraad zelf de discussie gevoerd over de structuurvisie. Het proces loopt nog tot eind 2012. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de structuurvisie in december 2012 vast.