Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder

De provincie Zuid-Holland voert de regie in een complex proces voor de herinrichting van het gebied dat bekend staat als de Driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (RZG). Dit gebied is naast Almere de andere grootschalige verstedelijkingslocatie in de Randstad voor de periode 2010 – 2030. Awareness ondersteunde de integrale planontwikkeling onder andere door het opstellen van het Plan van Aanpak, het ontwerpen en uitvoeren van de procesbegeleiding en de in- en externe communicatie, organisatie van expertmeetings, begeleiding van onderzoeken, publicaties over voortgang en (tussen) resultaten van het project, etc.

Achtergronden

Het gebied – met name de erbinnen gelegen Zuidplaspolder – staat onder druk door autonome ontwikkelingen en door een groot aantal ambitieuze ruimtelijke claims voor de toekomst. Deze claims behelzen onder meer grootschalige woningbouw (15.000 – 30.000), (nood)waterberging, extra ruimte voor glastuinbouw (200 ha) en bedrijventerreinen (150 – 350 ha), en de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden.

De Provincie Zuid-Holland heeft samen met 22 andere betrokken partijen een Interregionale Structuurvisie voor de Driehoek RZG opgesteld en een Intergemeentelijk Structuurplan voor de Zuidplaspolder opgesteld.

Aanpak

Awareness leverde de projectleider communicatie ten behoeve van de 23 betrokken partijen.

Concrete producten en diensten waren:

  • Projectleiderschap communicatie;
  • Organisatie en gespreksleiding expertmeetings (themagesprekken);
  • Organisatie en begeleiding collegeconferenties en raden- en statenbijeenkomsten;
  • Advisering t.a.v. imago-ontwikkeling van het project, waaronder toekomstverbeelding;
  • Organisatie inspraakproces (informatieavonden, tentoonstelling, advertenties, verwerking inspraakreacties);
  • Productie communicatiemiddelen als nieuwsbrieven, website, folder ISV, excursies voor pers en politici in het gebied, opstellen en verzorgen presentaties;
  • Verzorgen PA/lobby;
  • Tekstproductie visies en plannen;
  • Begeleiding vormgeving van het project.

De complexiteit van deze opdracht lag enerzijds in het grote aantal uiteenlopende partijen en anderzijds in de uitdaging om kennis en ervaring op verschillende beleidsterreinen bij elkaar te brengen (zie ook: www.ontwikkelingzuidplaspolder.nl).