Communicatie Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland

Achtergrond en aanpak

Awareness heeft van november 2008 tot en met december 2009 de provincie Zuid-Holland begeleid bij de opstelling van de Provinciale Structuurvisie ‘Ontwikkelen met schaarse ruimte’. Als Projectleider Communicatie heeft Awareness een communicatiestrategie opgesteld en uitgevoerd die recht doet aan de belangen en verantwoordelijkheden van de provincie op diverse beleidsterreinen, in relatie tot die van bestuurlijke partners en actoren. Communicatiedoelstellingen voor het Structuurvisieproject zijn: partners informeren, de kennis van partners mobiliseren en hen actief betrekken, bijdragen aan positieve beeldvorming en aan cultuur- en gedragsverandering.

Awareness heeft met het team van de provincie de volgende communicatiemiddelen en -activiteiten uitgevoerd.

‘De Week van Zuid-Holland'(eind januari 2009)

Proc Structuurvisie
Tijdens de Week van Zuid-Holland (26 tot en met 30 januari 2009) hebben diverse doelgroepen aanbevelingen gedaan naar aanleiding van het eerste concept van de Provinciale Structuurvisie. Elke dag van de week stond de inbreng van een bepaalde groep Zuid-Hollanders centraal. Er zijn video-impressies gemaakt voor terugkoppeling en kennisoverdracht, die vertoond zijn op de dag zelf en geplaatst op de projectwebsite.
Awareness heeft de opzet voor de Week gemaakt, de uitvoering aangestuurd en geadviseerd over de verwerking van de uitkomsten en de follow-up (in-/extern).

Bestuurlijke Tafels (winter 2008 en voorjaar 2009)

Vóór de opstelling van de Structuurvisie zijn in twee rondes gesprekken gevoerd met bestuurders van gemeenten, regio’s en waterschappen, de Bestuurlijke Tafels. Tijdens deze overleggen werden de Structuurvisie en eventuele belangentegenstellingen verkend en besproken. Awareness heeft de opzet gemaakt, de gespreksleiding verzorgd en geadviseerd over de verwerking van de uitkomsten en de follow-up.

Inspraak Structuurvisie

Van 23 november 2009 tot 17 januari 2010 lagen de ontwerp Structuurvisie en aanverwante stukken ter inzage. Awareness heeft met de leden van de communicatiewerkgroep de strategie voor de inspraak vormgegeven; 6 inloopavonden en een Maatschappelijke Tafel.

Zes inloopavonden

Deze inloopavonden – verspreid over Zuid-Holland – zijn vooral bedoeld voor burgers om hun eigen vragen te kunnen stellen, zich te informeren over de mogelijkheden voor inspraak en hen te helpen bij het eventueel indienen van een zienswijze. De inspraak is ook digitaal gefaciliteerd door alle relevante documenten en presentaties op de projectwebsite te plaatsen en de mogelijkheid te bieden om online vragen te stellen.’

‘Maatschappelijke Tafel’

Op 25 november 2009 organiseerde Awareness met het projectteam een Maatschappelijke Tafel in Den Haag. Deze ontmoeting met de directieleden van maatschappelijke organisaties en kennispartijen had als doel informeren, consulteren en discussiëren. Door deze bijeenkomsten konden maatschappelijke organisaties gerichter inspreken op de ontwerp-Structuurvisie en is een basis gelegd voor vervolgoverleg over het Uitvoeringsprogramma dat in 2010 wordt uitgewerkt.

Folder visie op Zuid HollandDeze folder bevat een uitleg voor een groter publiek van de Nota Provinciaal Belang waarin de kaders en uitgangspunten voor de Structuurvisie zijn vastgelegd aan de hand van vijf hoofdopgaven. De folder is toegezonden aan belanghebbenden en was beschikbaar voor alle geïnteresseerden tijdens de Week van Zuid-Holland, eind januari 2009.

Awareness heeft de opzet gemaakt, de tekstredactie verzorgd en de vormgeving begeleid i.s.m. de provincie.