Meierijstad Aardgasvrij: een Transitievisie Warmte voor de gemeente

transitievisie warmte

De vraag

Gemeente Meierijstad werkt aan haar Transitievisie Warmte (TVW). Daarin staat in ieder geval welke warmtevoorziening per wijk het meest interessant is. Ook is er een planning uitgewerkt waarin staat welke wijken in 2030 van het gas afgaan. En er is een globale planning voor de overige wijken die uiterlijk in 2050 afgekoppeld zijn. De TVW moet verder afgestemd zijn met relevante stakeholders en bekend zijn bij de inwoners en bedrijven in de gemeente.

Stichting W/E Adviseurs en Awareness zijn gevraagd om de gemeente te helpen een inhoudelijk meer gedetailleerde uitwerking van de TVW te ontwikkelen. Daarnaast participeren en communiceren we over de ontwikkeling van de transitievisie, waar dat bijdraagt aan draagvlak voor de vervolgstappen richting Wijkuitvoeringsplannen (WUP).

Transitievisie Warmte in het kort

  • Opdrachtgever
    Gemeente Meierijstad
  • Domein
    Participatie, communicatie, onderzoek
  • Looptijd
    2020-2021

Onze aanpak

Onze werkwijze zorgt voor een meer gedetailleerde uitwerking van de Transitievisie Warmte. Daar zorgt W/E Adviseurs voor door gebouwgegevens te gebruiken bij het opstellen van de transitievisie. En dat geeft specifiekere informatie over woningen en daardoor ook een beter inzicht in de kosten/baten-verhouding. Hierdoor zijn keuzes beter onderbouwd. Bovendien geeft het koppelkansen voor circulariteit, klimaatadaptatie en specifieke issues die op wijkniveau spelen.

Op sociaal-maatschappelijk vlak zorgt Awareness voor een gedegen participatieaanpak. Door gelaagde participatie spelen we beter in op lokale verschillen en hoe intensief mensen betrokken willen en kunnen zijn. Zo activeren we kansrijke wijken al en werken we aan draagvlak voor de eerste wijken die van het gas af gaan en met een WUP aan de slag mogen. Een klankbordgroep van maatschappelijke belangen kijkt over onze schouder mee, zodat we niets over het hoofd zien. Daarnaast betrekken we voorlopers en helpen we hen initiatieven op te starten, mede dankzij een initiatievenfonds van de gemeente.

Deze aanpak leent zich ook voor gedegen communicatie. Daarbij beperken we het niet tot voorlichting over de transitievisie; dat is voor veel inwoners nog niet concreet genoeg. Daarom kiezen we voor bewustwording, toegankelijke communicatie en betrekken mensen vroeg door de communicatie aan te laten sluiten op hun leefwereld. Verder zorgen we voor meer draagvlak door het verhaal niet alleen van de gemeente te laten komen. Daarvoor laten we betrokken voorlopers ambassadeurs zijn.