Awareness is een adviesbureau voor beleidsmarketing. Sinds 1992 ondersteunt Awareness organisaties uit overheid en bedrijfsleven bij de communicatie over beleid. Beleid dat bijdraagt aan een duurzame inrichting van de samenleving. Awareness adviseert over de beste manieren om partijen en personen in beweging te krijgen. Om awareness – het besef van een keuze – bij mensen te ontwikkelen, als basis voor verdere medewerking en samenwerking. En om vervolgens duurzame steun te verwerven voor een plan of idee.

Werkwijze

Vertrekpunten voor Awareness in advisering en bedrijfsvoering zijn maatschappelijk verantwoord handelen en ‘practice what you preach’. Een oplossing is pas duurzaam als deze zowel ecologisch, als sociaal als economisch verantwoord is. De werkwijze van Awareness sluit daarop aan, bijvoorbeeld in hoe wij bijdragen aan sociale duurzaamheid. Awareness gaat in haar advisering uit van het belang van participatie bij beleid want het is onze overtuiging dat dit bijdraagt aan draagvlak voor en sociale rechtvaardigheid van beleid.

Bedrijfsvoering

Awareness wil zich ook rekenschap geven van de effecten van haar bedrijfsvoering op duurzaamheid. Awareness heeft daarvoor haar bedrijfsvoering laten doorlichten en heeft mede op basis daarvan een aantal doelen voor onze bedrijfsvoering opgesteld. Wij richten ons in onze bedrijfsvoering vooral op verbetering van de belangrijkste effecten van advisering namelijk op energie, mobiliteit en papiergebruik. Dat maken wij concreet door onze inkoop zo in te richten dat duurzaam wordt ingekocht. Voor energie is Awareness reeds overgegaan op gebruik van groene stroom en groen gas. Daarnaast streven wij naar een 100% CO2-neutrale bedrijfsvoering. Om onze inspanningen te kunnen monitoren en erop te kunnen sturen, is Awareness aangesloten bij het online meetinstrument de ‘Milieubarometer’.

Awareness gaat bij haar duurzame bedrijfsvoering uit van de volgende punten:

  • Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en van de wettelijke verplichtingen voor milieuzorg. Het beleid is daarom gericht op voorkoming en beperking van de risico’s voor het milieu met in acht neming van de daartoe beschikbare technische en economisch haalbare middelen. Hiertoe zal de directie jaarlijks milieudoelstellingen formuleren;
  • Wij zullen jaarlijks de resultaten van het gevoerde beleid op milieugebied evalueren en ons in een aparte verslaglegging bij de jaarstukken daarover verantwoorden. Daar waar nodig wordt het beleid bijgesteld of aanvullende maatregelen getroffen. De overwegingen hiervoor kunnen ook van technische, economische of wettelijke aard zijn;
  • Wij zullen door voorlichting en informatieverstrekking aan onze medewerkers bevorderen dat iedere medewerker bij de uitvoering van zijn/haar taken er zorg voor draagt dat risico’s voor het milieu naar beste vermogen worden voorkomen. De verantwoordelijkheid voor de milieuzorg ligt bij alle medewerkers;
  • De directie zal erop toezien dat bovenstaande uitgangspunten bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten worden gerespecteerd. Zij zal daar waar mogelijk en zinvol het milieubeleid uitdragen en de uitvoering ervan stimuleren.

Den Haag, mei 2011

Directie Awareness