Awareness is een full service adviesbureau voor beleidsmarketing, gevestigd in Den Haag. Sinds 1992 ondersteunt Awareness vooral overheden – ministeries, provincies, stadsregio’s en gemeenten – bij de communicatie over beleid en bij het tijdig betrekken van belanghebbenden bij het vormgeven en uitvoeren van beleid. Beleid dat bijdraagt aan een duurzame inrichting van de samenleving.

Beleidsmarketing als uitgangspunt

Ons uitgangspunt is beleidsmarketing: toepassing van marketingprincipes bij overheids-communicatie, met name de productontwikkeling. Beleid van overheden en organisaties is slechts succesvol als er draagvlak voor bestaat. Als beslissers, zij die het moeten uitvoeren en de mensen voor wie het wordt gemaakt er in voldoende mate achter kunnen staan. Bij het opstellen van beleid moet met andere woorden zo veel mogelijk rekening worden gehouden met ‘de wensen van de klant’.

Doelgroepen onderscheiden en betrekken

Ons motto is: betrek de mensen en partijen die geraakt worden door beleid, eerder en meer bij de vormgeving en invoering van dat beleid. Zo zorgen we ervoor dat kennis en vaardigheden die worden gebruikt voor de marketing van producten en diensten in de private sector, ook hun waarde hebben bij het vermarkten van beleid in het publieke domein. Door het onderscheiden van verschillende doelgroepen of -segmenten is het beter mogelijk het beleidsproduct en de communicatie af te stemmen op hun wensen en (on)mogelijkheden.

Participatie en communicatie

Goede communicatie is een succesvoorwaarde voor het ontwikkelen en uitvoeren van participatie waar dat mogelijk is. Belanghebbenden op een beheersbare en effectieve manier (hoe beperkt eventueel ook) invloed geven op beleidsontwikkeling en uitvoering zorgt voor meer draagvlak voor beleid en voor betere plankwaliteit.

Procesbegeleiding

Awareness ziet beleid niet alleen als een product maar ook als een proces. Sleutelwoorden in de benadering van Awareness zijn daarom het zoeken naar gedeelde belangen, inleven, mobiliseren van medespelers, coalities smeden en zorgvuldig en effectief met elkaar omgaan. Zowel bij de planvorming, de beleidsontwikkeling en -uitvoering als de communicatie over beleid.

Onze aanpak

Onze aanpak combineert communicatie, marketing en procesbegeleiding, na gedegen onderzoek en strategieontwikkeling. Door zowel inhoudelijke kennis van diverse beleidsterreinen als kennis van en inzicht in communicatieprocessen en –technieken zijn de medewerkers van Awareness in staat bruggen te bouwen tussen bestuurders en bedrijfsleven, belangenbehartigers en burgers.