Awareness is een adviesbureau voor beleidsmarketing. Door participatie en procesbegeleiding betrekken wij stakeholders bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. En met excellente communicatie met en tussen stakeholders en overige communicatie-doelgroepen ondersteunen wij onze opdrachtgevers in alle fasen van het beleidsproces. Beleid dat bijdraagt aan een duurzame samenleving. Gedegen communicatie, participatie en procesbegeleiding zijn de bouwstenen voor onze beleidsmarketing.


Participatie

Beleid is slechts succesvol als er draagvlak voor bestaat. Als beslissers, zij die het moeten uitvoeren en de mensen voor wie het wordt gemaakt er in voldoende mate achter kunnen staan. Bij het opstellen van beleid moet dan ook zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en (on)mogelijkheden van “de klant”.
Naar projecten

Communicatie

Goed informeren hoort bij transparant openbaar besturen. Het sluit aan bij de mondigheid van burgers en moet richting geven in het steeds toenemende informatieaanbod aan burgers, via klassieke en nieuwe media. Goede informatie is ook de basis voor verdere interactie.
Naar projecten

Onderzoek

Onze aanpak rust op gedegen onderzoek en strategieontwikkeling. Door onze bekendheid met diverse beleidsterreinen en de ervaring met communicatieprocessen en –technieken ontwerpen wij trefzekere aanpakken voor participatie en communicatie. En wij voeren ze ook uit.
Naar projecten